Valorous

Valorous (adj) possessing or acting with bravery or boldness; courageous

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
Instagram icon
RSS icon
Vimeo icon