Portend

Portend (v) to foreshadow

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
Instagram icon
RSS icon
Vimeo icon