Hamartia

Hamartia (n) tragic flaw.

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
Instagram icon
RSS icon
Vimeo icon